A Sabotigueta.cat ens prenem molt de debò la protecció de les seves dades personals i la seva privacitat i per això hem establert aquesta Política de Privacitat, per a explicar quina és la informació personal que recol·lectem i la finalitat del tractament d'aquesta informació.

Només recol·lectarem la seva informació personal quan això sigui necessari i si aquesta informació es requereix per al nostre tracte amb vostè. Per tant, només utilitzarem la informació que es relacioni amb vostè en la forma establerta en aquesta Política de Privacitat i en el nostre Avís Legal.

Aquest document és un contracte legalment vinculant entre vostè i Sabotigueta.cat.

Aquesta Política de Privacitat forma part de l'Avís Legal de Sabotigueta.cat, el qual està disponible en el nostre Lloc web. Les definicions establertes en la Clàusula 1 de l'Avís Legal, són aplicables a aquesta Política de Privacitat.

Si us plau, llegeixi acuradament el contingut d'aquesta Política de Privacitat. L'accés i registre en aquest Lloc web i la utilització dels nostres Serveis implica que vostè va donar el seu consentiment i va acceptar íntegrament aquesta Política de Privacitat. Si no desitja estar subjecte a aquesta Política de Privacitat no ha de registrar-se en aquest Lloc web, ni utilitzar els seus Serveis.

1. APLICACIÓ.

1.1. La present Política de Privacitat aplica per a:

a) Qualsevol informació personal recol·lectada per Sabotigueta.cat del Client, quan accedeix i es registra en el Lloc web i/o utilitza els nostres Serveis de compres en línia.

b) Qualsevol informació personal recol·lectada per Sabotigueta.cat del Client, quan es comunica amb nosaltres per correu electrònic o a través de qualsevol altra via.

1.2. Aquesta Política de Privacitat no aplica per a:

a) Qualsevol informació personal proporcionada per tercers i/o públicament disponible i/o no subjecta a restriccions.

b) Qualsevol informació personal proporcionada pel Client a tercers.

2. RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE DADES.

La informació del responsable del tractament de dades de la Informació Personal del Client és la següent:

Identitat del Responsable: Mº Angels López Sala

NIF:46400365G

Nom comercial: Sabotigueta.cat

Adreça: Av Victor Rahola 3 c.p 17480 Roses

Correu electrònic: info@sabotigueta.cat

3. INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOL·LECTEM.

La informació recol·lectada per Sabotigueta.cat per a proveir dels seus Serveis al Client, és la següent (“Informació Personal”).

3.1. Informació que ha de ser proporcionada pel Client per a la creació del seu Compte en el Lloc web:

Tractament (Sr. / Sra.).

Nom.

Cognom.

Adreça de correu electrònic.

Contrasenya.

Data de naixement (opcional).

Autorització per a rebre ofertes i/o butlletins (opcional).

3.2. Informació addicional proporcionada pel Client quan fa les seves Comandes:

Àlies.

Empresa (opcional).

Número d'IVA (opcional)

Direcció.

Direcció complementària (opcional).

Codi postal/Zip.

Ciutat.

País.

Telèfon.

Indicació si l'adreça d'enviament serà utilitzada per a la factura.

3.3. Informació recol·lectada en forma automàtica pel Lloc web:

Adreça IP.

Inici de sessió.

Productes emmagatzemats en el carret de compres.

Productes comprats.

Dispositius utilitzats.

Qualsevol altra informació que pugui ser recopilada en forma automàtica.

4. EXACTITUD DE LA INFORMACIÓ PERSONAL.

El Client accepta que és l'únic responsable de la veracitat, integritat, exactitud i actualització de la seva Informació Personal.

5. ÚS DE LA INFORMACIÓ PERSONAL.

5.1. Sabotigueta.cat utilitza i destina la Informació Personal proporcionada pel Client amb la finalitat exclusiva de proveir-li dels seus Serveis.

5.2. El Client accepta que la Informació Personal que proporciona a Sabotigueta.cat, incloent la informació recol·lectada en forma automàtica, és necessària als fins que Sabotigueta.cat li proveeixi dels seus Serveis.

5.3. El Client dóna el seu consentiment exprés a Sabotigueta.cat, a l'efecte de que, com a responsable de tractament de dades, recol·lecti, destini i utilitzi la seva Informació Personal per a la prestació dels seus Serveis, d'acord amb el que s'estableix en aquesta Política de Privacitat i en el nostre Avís Legal.

5.4. Sabotigueta.cat de cap manera, utilitzarà directament o indirectament la Informació Personal del Client per a proporcionar informes a tercers.

5.5. Sabotigueta.cat no reté informació sobre els mètodes de pagament utilitzats pel Client.

6. INFORMACIÓ COMPARTIDA AMB TERCERS.

6.1. El Client dóna el seu consentiment exprés a Sabotigueta.cat, amb la finalitat que comparteixi la seva Informació Personal amb els seus proveïdors de serveis, com a encarregats de tractament de dades. Els proveïdors de serveis de Sabotigueta.cat poden estar situats a Espanya i/o en qualsevol altre país.

6.2. El Client accepten que, si estan situats en qualsevol altre país diferent a Espanya, la seva Informació Personal serà transferida a Espanya amb la finalitat que Sabotigueta.cat pugui proveir-li dels seus Serveis.

6.3. El Client accepta que Sabotigueta.cat ha de compartir amb tercers la seva Informació Personal, quan això sigui requerit per la legislació aplicable o per alguna autoritat judicial o de govern.

7. PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ PERSONAL.

7.1. Sabotigueta.cat protegeix i garanteix la privacitat de la Informació Personal del Client i per això utilitza mesures de seguretat tècniques i organitzatives raonables i adequades per a protegir la seva Informació Personal d'accessos no autoritzats, alteracions, divulgacions a tercers, pèrdues o destrucció de dades. Per a protegir la Informació Personal proporcionada pel Client, Sabotigueta.cat compleix amb normes acceptades a nivell general.

7.2. Sabotigueta.cat fa tot el possible per a garantir que la seguretat i privacitat de la Informació Personal del Client es mantingui segura. No obstant això, el Client ha de tenir en compte que és un fet acceptat, que no es pot garantir que la transmissió de dades a través d'Internet i/o d'altres canals electrònics sigui completament segura. Per tal motiu, el Client també ha d'establir les seves pròpies mesures de seguretat.

8. COOKIES.

Els navegadors d'Internet tenen una funció incorporada per a emmagatzemar petits arxius de text denominat "Cookies". Aquests arxius contenen informació que permet que el Lloc web reconegui a cada Client cada vegada que accedeix al Lloc web i utilitza els seus Serveis. Sabotigueta.cat utilitza Cookies per a emmagatzemar les preferències de cada Client, així com qualsevol altra informació relacionada amb el seu accés Lloc web i la utilització dels seus Serveis, amb la finalitat de proporcionar-li característiques personalitzades. El Client pot rebutjar l'ús de Cookies modificant la configuració del seu navegador, però ha de tenir en compte que això desactivarà part de les característiques del Lloc web i dels seus Serveis.

9. RETENCIÓ D'INFORMACIÓ.

El Client donen el seu consentiment exprés a Sabotigueta.cat, als fins que retingui la seva Informació Personal per un període màxim d'un (1) any, comptat a partir de la baixa del seu Compte en el Lloc web.

10. ACCÉS A la INFORMACIÓ PERSONAL.

El Client poden sol·licitar mitjançant un email dirigit a la següent adreça electrònica: info@sabotigueta.cat, que els d'accés o els subministri una còpia de la Informació Personal que Sabotigueta.cat té emmagatzemada en els seus registres, i en aquest cas Sabotigueta.cat subministrarà aquesta informació al Client dins un termini raonable, mitjançant qualsevol mecanisme electrònic que Sabotigueta.cat consideri idoni.

11. RECTIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ PERSONAL.

El Client poden sol·licitar a través d'un email dirigit a la següent adreça electrònica: info@sabotigueta.cat, la rectificació de la seva Informació Personal, quan considerin que aquesta informació és inexacta, incorrecta o incompleta, o quan sigui necessari actualitzar aquesta informació i i en aquest cas, Sabotigueta.cat realitzarà les operacions necessàries per a la rectificació de la Informació Personal respectiva, com més aviat millor.

12. OPOSICIÓ A l'ÚS O SUPRESSIÓ DE LA INFORMACIÓ PERSONAL.

El Client poden sol·licitar mitjançant un email dirigit a la següent adreça electrònica: info@sabotigueta.cat, la no utilització o la supressió de la seva Informació Personal, una vegada transcorregut el termini establert en la Clàusula 9 d'aquesta Política de Privacitat, i en aquest cas Sabotigueta.cat realitzarà les operacions necessàries per a la no utilització o supressió de la Informació Personal respectiva, com més aviat millor.

13. CONFIDENCIALITAT.

13.1. Sabotigueta.cat garanteix la confidencialitat de la Informació Personal del Client. Només personal autoritzat de Sabotigueta.cat té accés a aquesta informació.

13.2. L'obligació de Sabotigueta.cat de mantenir la confidencialitat de la Informació Personal del Client subsisteix per un període màxim d'un (1) any, comptat a partir de la baixa del Compte del Client en el Lloc web.

14. MODIFICACIONS A AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Sabotigueta.cat es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment, totalment o parcialment i i en aquest cas la modificació respectiva serà publicada en el Lloc web i entrarà en vigència als cinc (5) dies hàbils següents a la seva publicació. En cas que el Client no estigui d'acord amb les modificacions efectuades a aquesta Política de Privacitat, haurà de notificar-lo dins dels cinc (5) dies hàbils següents a aquesta publicació, mitjançant un email dirigit a la següent adreça electrònica: info@sabotigueta.cat, i en aquest cas el Client haurà de sol·licitar la baixa del seu Compte i no continuar utilitzant el Lloc web i els Serveis de Sabotigueta.cat. Vençut aquest termini, s'interpretarà que el Client va acceptar totes les modificacions efectuades a aquesta Política de Privacitat.

15. INTERPRETACIÓ.

Els títols de cada clàusula d'aquesta Política de Privacitat no afecten la seva interpretació. L'ús de qualsevol gènere inclou a tots els gèneres. El singular inclou el plural i viceversa. En el cas que sorgeixi una ambigüitat o dubte de qualsevol tipus quant a interpretació d'aquest document en qualsevol procediment judicial o similar, les obligacions aquí establertes s'interpretaran com redactades conjuntament entre les parts i no sorgirà cap presumpció o càrrega de la prova a favor o desfavorint a qualsevol de les Parts.

16. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

16.1. La present Política de Privacitat està regida per les lleis vigents a Catalunya, Espanya. Qualsevol controvèrsia derivada d'aquesta Política de Privacitat, la seva existència, validesa, interpretació, abast, compliment, serà sotmesa a les lleis aplicables en aquesta Jurisdicció.

16.2. Per a la interpretació, compliment i execució d'aquesta Política de Privacitat, les Parts expressament se sotmeten a la Jurisdicció dels Tribunals competents en Catalunya, Espanya i renuncien en conseqüència a qualsevol fur que en raó del seu domicili present o futur pogués correspondre'ls.

17. CONTACTA'NS.

Per a qualsevol comunicació o reclam relacionat amb aquesta Política de Privacitat, el Client pot enviar un email a la següent adreça electrònica: info@sabotigueta.cat; o un escrit dirigit a la següent adreça: Sabotigueta, Carrer Victor Rahola núm. 3, 17488, Cadaqués, Girona, Catalunya, Espanya.

Última actualització: 03-12-2018.